شارژ کپسول آتش نشانی با چند ماده از جمله آب، پودر، گاز، کف و … پر می شوند.این کپسول ها با توجه به کاربردشان در مکان های مختلف انتخاب می شوند.وزن کپسول ها از یک کیلوگرم تا چهارده کیلوگرم می باشد.دلیل انتخاب این وزن راحتی در حمل توسط افراد است.خاموش کننده ها از یک ضامن و اهرم بهره می برند که با کشیدن ضامن و پایین آوردن اهرم راه خروج مواد از داخل باز می شود که به دلیل فشار، گاز داخل آن رها شده و روی محل مورد نظر پاشیده می شود.در کپسول های قدیمی تر برای خارج شدن مواد داخل، بایستی کپسول را به صورت واژگون نگه می داشتیمولی در کپسول های جدید به صورت مستقیم مواد خارج می شود.خاموش کننده ها باید در فاصله یک و نیم متری از سطح زمین قرار گیرند.همچنین باید به این نکته توجه داشت که در مقابل نور خورشید و زیر باران قرار نگیرد.