نقشه برداری
د ر نقشه برداري از مناطق کوچک اثر کرويت زمين تقريباً ناچيز است و مي توان زمين را در منطقه کوچکي مسطح در نظر گرفت و به عبارت ديگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازي هم بوده و در اين صورت امتداد شاقول در نقاط مختلفموازي هم خواهند بود در صورتيکه حقيقتاً با فرض زمين کروي امتداد شاقول در نقاطمختلف موازي نبوده و از مرکز زمين مي گذرند. در مواقعي که زمين را مسطح فرض کنيمروش نقشه برداري مسطحه Plane Survey) ) ناميده مي شود اين فرضيه ماداميکه سطح منطقهمورد نظر از چند صد کيلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است. نقشه برداري مسطح که بعد از اين از آن بنام نقشه برداري ياد خواهيم کرد براي کارهاي مهندسي،معماري ، شهرسازي، باستانشناسي ، کارهاي ثبت و املاکي ، تجاري ، اکتشافي مورداستفاده است. و تنها در زمينه کارهاي مهندسي و معماري هميشه مورد استفاده مهندسين ومعماران به منظور بررسي طرح ، اجرا ، نظارت مورد استفاده است. نقشه برداري درخدمت مهندسين معمار و شهرساز شامل مراحل زير است:- برداشت نقشه کلي به منظورمطالعات اوليه- برداشت نقشه دقيق براي تهيه طرح و اجرا- پياده کردن طرحو پروژه- کنترل پروژه ضمن اجرا- کنترل نهايي و تحويل کاردرخدمت باستانشناسي نقشه برداري شامل برداشت پلان ساختمانها و آثار قديمي و همچنينتهيه نقشه جزئيات از نماها ، تقاطع ، رليف ها است که در بيشتر مواقع براي تجديدبناهاي از بين رفته و Restauration بکار مي رود.