خريد سيسموني يكي از اين نخستين خشت*هاي تربيت كودك است كه اگر كج چيده شود، ديوار تربيت نامناسب كودك مي*تواند تا ثريا ،خانواده را گرفتار كند!تب خريد سيسموني در اين روزها اگرچه با انواع فرهنگ*هايي كه گاهي خوب است و گاهي بد همراه است و آثار طولاني مدت بر تربيت كودكان مي*گذارد اما نكته*هاي زيادي دارد كه اغلب خانواده*ها از آن غافل هستند و كمتر به پيامدهاي آن توجه مي*كنند.*ضمن آنكه اگر از آثار خريد نامناسب سيسموني براي بزرگ*ترها بگذريم از پيامدهاي بلندمدتي كه آثار اينگونه سيسموني*ها روي تربيت بچه*ها دارد، نمي*توان گذشت.


از اواسط دوران بارداري، زمزمه خريد سيسموني هشت پا در خانواده*ها *شروع مي*شود و اگر تازه مادران و خانواده*ها به جاي تمركز بر شرايط شاد و آرامش*بخش استقبال از نوزاد در راه، به فكر خريدي منحصر به فرد، مارك*دار و ويژه باشند، ممكن است به استقبال نگراني و احتمالا مشاجره و خستگي و... * بروند. آنچه در دوران بارداري اولويت دارد، آرامش روحي مادر است و اگر خريد سيسموني موجب چالش*هاي مالي و در پي آن بحث*هاي خانوادگي و... شود و يا اصرار به خريدي چشمگير موجب دغدغه فكري و گشت*وگذار*هاي طولاني و همراه با نگراني شود، اولين سوغات اين سيسموني آسيب به سلامت روحي و جسمي مادر و در پي آن جنين است.


براي خريد سيسموني شايد 24ساعت هم كافي باشد اما لازمه آن فكر و برنامه*ريزي قبل از خريد است؛ چراكه اگر بدون آمادگي فكري به فروشگاه*هاي سيسموني مراجعه كنيد، احتمالا فروشنده است كه ليست خريد سيسموني را به شما القا مي*كند. فروشنده در اين ليست*ها توصيه*هاي بلند بالايي را جمع*آوري كرده است كه براي خريدار بن*بستي از نيازهاي واقعي و كاذب مي*سازد كه كار را سخت*تر مي*كند. گاهي كاربرد بعضي از وسايل ليست اين فروشگاه*ها موجب تعجب و خنده خريدارها مي*شود اما عدم*برنامه*ريزي قبلي و نيازسنجي توسط مشتري و بازاريابي فروشنده ممكن است در نهايت شما را با خرج*هاي اضافي و بسته*هاي بزرگ خريد به خانه بفرستد كه جز اشغال فضاي خانه كاربرد ديگري براي شما و فرزندتان ندارد.