پس از انتخاب موضوع پایان نامه، نگارش پروپوزال و تصویب آن اولین گام در شروع فرایند انجام پایا*ن نامه کارشناسی ارشد محسوب می*شود. پروپوزال چشم*انداز پایا*ن نامه و نیز اهداف مدنظر استاد و دانشجو را از انجام پایا**ن نامه مشخص می*کند. به همین منظور می*بایست انجام پروپوزال با دقت و ظرافت خاصی صورت *گیرد.
هر پروپوزال بسته به دانشگاه*های مختلف دارای قسمت*های مختلفی است که می*بایست با دقت تکمیل شوند، در این بخش، مهمترین مواد موجود در یک پروپوزال شرح داده شده است:
بیان مساله تحقیق : در این بخش، می*بایست ضمن ارائه یک مقدمه کوتاه و مرتبط با موضوع اصلی پایان نامه به شرح ابعاد مختلف موضوع پرداخت و در انتهای کار به طور مختصر در مورد آنچه قرار است در پایان نامه انجام شود، سخن به میان می*آید.
موضوع پایان نامه :

ضرورت انجام تحقیق: در این بخش، چرایی انتخاب موضوع پایان نامه تعیین می*گردد. در این بخش می*بایست معضلات موجود در حوزه موضوع پایان *نامه بیان شده و در انتها مشخص شود که موضوع پایا*ن نامه کدام معضل را بررسی و راهکار پیشنهاد می*کند.
پیشینه تحقیق: در بخش پیشینه، می*بایست کارهای انجام شده توسط محققان دیگر در زمینه موضوع پایان*نامه بیان شود. یک پیشینه تحقیق خوب باید دربرگیرنده مقالات روز چاپ شده در مورد موضوع پایان*نامه بوده و نتایج نهایی آن مقالات در پیشینه تحقیق ذکر شود. برای انجام این بخش، به طور معمول 8 تا 10 مقاله کافی است.
اهداف تحقیق: یکی از بخش*های مهم هر پروپوزال، تعیین اهداف است. بدین معنا که کارهایی که قرار است در پایان نامه انجام شود، بایستی در این بخش مشخص شود. برای مثال در پروژه*های مهندسی، باید انجام شبیه*سازی و یا مدل*سازی، بررسی اثر پارامترها و ... به عنوان اهداف مشخص شود. در پروژه*های دارای پرسشنامه، اجرای فرایند پرسشنامه و بررسی معنادار بودن روابط به متغیرهای میانجی و هدف به عنوان هدف شناخته می*شود.
فرضیات تحقیق: یکی دیگر از بخش*های مهم، قسمت فرضیات است که معمولا دانشجویان با فرض اشتباه می*کنند! فرضیه با فرض تفاوت معناداری دارد. فرضیه یک جمله خبری (گزاره) است که قرار است صحت و سقم آن در انجام پایا*ن*نامه مشخص شود. به طور مثال، در یک پایان*نامه مدیریت قرار است رابطه معناداری بین سطح سواد آنان با وفاداری به سازمان پیدا شود. این جمله یک فرضیه است. اما استفاده از پرسشنامه*ای خاص به عنوان فرض است. به عبارت دیگر، فرض، راهکارهای درنظر گرفته شده برای اثبات فرضیه می*باشد.
نوآوری تحقیق: همانطور که از نام این بخش، پیداست می*بایستتفاوت پایان*نامه مورد نظر با تحقیقات قبلی مشخص شود.
روش اجرای تحقیق: این بخش یکی از مهمترین بخش*های پایا*ن*نامه است که اغلب دانشجویان در تکمیل این بخش با مشکل مواج می*شوند. در بخش روش اجرای تحقیق باید به صورت کامل و با جزئیات نحوه انجام پایان*نامه مشخص گردد. در این قسمت بسته به نوع پایا*ن*نامه، باید مدل تحقیق، نام پرسشنامه*های در صورت وجود، نحوه مدل*سازی و شبیه*سازی، نرم*افزارهای انجام پایان نامه، تعداد شبیه*سازی*ها، تعداد متغیرهای تحقیق با ذکر نام آن*ها و خروجی پایان *نامه مشخص گردد. همچنین در چند سطر، نحوه انجام پایان نامه مرحله به مرحله شرح داده شود.
در پایان *نامه*های علوم انسانی به ویژه، موضوعاتی که با پرسشنامه سر و کار دارند، قسمت*های دیگر مانند جامعه آماری و حجم نمونه و محدوده زمانی و مکانی وجود دارد که برحسب نوع موضوع و محلی که قرار است پرسشنامه توزیع شود، تعیین می*گردد. همچنین حجم نمونه مربوط به تعداد پرسشنامه*های توزیع شده و محدوده زمانی مربوط به سال انجام تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از داده*های اماری مانند داده*های بورس و ... سال انتشار داده*ها به عنوان محدوده زمانی درنظر گرفته می*شود.


منبع : پروپوزال چیست و موضوع پایان نامه