سیستم*های امنیتی به شکل*های مختلفی پیاده*سازی می*شوند، استفاده از سنسورهای آشکار ساز حرکت یا دوربین*های مدار بسته، از جمله روش*های حفاظتی است که در ساختمان*ها مورد استفاده قرار می*گیرد. در...